ukenfrdeitru
АНОТАЦІЯ
Беженар І.Л. Встановлення зажиттєвості та давності нанесення тілесних ушкоджень за даними лазерної поляриметрії біологічних тканин.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.25 – судова медицина – Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика - Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 2009.

У роботі визначено і теоретично обґрунтовано взаємозв’язки між зажиттєвістю чи післясмертністю утворення саден та статистичними (середнє і дисперсія) і просторово-частотними (дисперсія екстремумів Log–log залежностей спектрів потужності) параметрами, що характеризують координатні розподіли інтенсивності, азимутів, еліптичності, фазових зсувів між ортогональними компонентами лазерної хвилі в зображеннях шкіри біоманекенів. Виявлені статистичні критерії диференціації зажиттєвого або післясмертного походження ушкоджень шкіри тіла людини. Показано, що інтенсивність зображення гістологічного зрізу неушкодженої шкіри людини координатно розподіляється між значеннями 320-270, гістологічного зрізу шкіри людини із зажиттєвим садном між значеннями 80-45, гістологічного зрізу шкіри людини з післясмертним садном між значеннями 55-35.

При порівнянні середніх даних екстремумів спектрів потужності лазерних зображень гістологічних зрізів зажиттєвого садна з неушкодженою шкірою (контроль) різниця є статистично достовірною. Така ж різниця виявляється і при порівнянні післясмертного садна з контролем, а між зажиттєвим та післясмертним садном різниця є недостовірною.

Статистично усереднені значення розподілів екстремумів спектрів потужності інтенсивності лазерних зображень шкіри при зіставленні показника достовірності між неушкодженою шкірою із зажиттєвим садном та післясмертним садном різниця недостовірна.

 

Ключові слова: ушкодження, біологічна тканина, шкіра, садна, зображення, лазер, поляризація, середнє, дисперсія.

 

АННОТАЦИЯ
Беженарь И.Л. Установление прижизненности и давности нанесения телесных повреждений за данными лазерной поляриметрии биологических тканей.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.25 – судебная медицина. – Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л.Шупика - Министерство здравоохранения Украины, Киев, 2009.

Проблема установления прижизненного или посмертного характера нанесения телесных повреждений, а также их давности относится к вопросам, которые наиболее часто приходится решать в судебно-медицинской практике и требует разработки объективных доказательных критериев с использованием современных физических методов исследования.

В данной работе определены и теоретически обоснованы взаимосвязи между прижизненностью или посмертностью образования ссадин со статистическими (среднее и дисперсия) и пространственно-частотными (дисперсия экстремумов логарифмических зависимостей спектров мощности) параметрами, которые характеризуют координатные распределения интенсивности, азимутов, эллиптичности, фазовых сдвигов в изображениях кожи биоманекенов.

Определены статистические критерии дифференциации прижизненного или посмертного происхождения повреждений кожи тела человека.

Показано, что интенсивность изображения гистологического среза неповрежденной кожи человека координатно распределяется между значениями 320-270, гистологического среза кожи человека с прижизненной ссадиной между значениями 80-45, гистологического среза кожи человека с посмертной ссадиной между значениями 55-35. Определена эффективность в определении временных интервалов при нанесении прижизненных и посмертных ссадин: для дисперсии распределения интенсивности от 1 до 8 часов.

При сравнении средних данных экстремумов спектров мощности лазерных изображений гистологических срезов прижизненной ссадины с неповрежденной кожей (контроль) различия являются статистически достоверными. Анализ показателей второго статистического момента указывает на наличие различия между повреждениями и контролем и отсутствие различий между самими повреждениями.

Временная динамика изменения среднего распределения азимутов поляризации лазерных изображений гистологических срезов прижизненных и посмертных ссадин показывает наличие статистически достоверной разницы от 1 до 90 часов, а временная динамика изменения дисперсии распределения азимутов поляризации лазерных изображений гистологических срезов прижизненных и посмертных ссадин показывает наличие статистически достоверного различия от 1 до 30 часов. Временная динамика изменения среднего распределения эллиптичности лазерных изображений гистологических срезов прижизненных и посмертных ссадин показывает возможность дифференциации прижизненного или посмертного происхождения ссадин кожи в срок от 1 до 60 часов. В то же время установлено, временная динамика изменения дисперсии распределения эллиптичности лазерных изображений гистологических срезов прижизненных и посмертных ссадин дает возможность их дифференциации в двух интервалах: от 1 до 24 часов и для интервала 36 часов.

Статистический анализ динамики изменения среднего и дисперсии распределения степени деполяризации лазерных изображений гистологических срезов прижизненных и посмертных ссадин человека указывает на наличие статистически достоверной разницы для изменения среднего от 1 до 130 часов, а для изменения дисперсии – от 1 до 100 часов.

 

Ключевые слова: повреждение, биологическая ткань, кожа, ссадина, изображения, лазер, поляризация, среднее, дисперсия.

 

SUMMARY
Bezhenar I.L. Establishment of during the life time and prescription of inflicting bodily injuries based on the findings of laser polarimetry of biological tissues.

The thesis for obtaining the academic degree of a candidate of medical sciences 14.01.25. P.L. Shupyk National Medical Academy of Post – Graduate Education – Ministry of Health Protection of Ukraine, Kyiv, 2009.

The research has defined and substantiated theoretically correlations between a lifetime and postmortal abrasion formation and statistical (mean and dispersion) and spatial – frequency (dispersion of Log-log extremums of dependences of power spectra) parameters that characterize the coordinale distributions of intensity azimuths ellipticity phase shifts between the orthogonal components of a laser wave in skin images of biomanikins. Statistical criteria of differentiation of during the lifetime or postmortal origin of injuries of the human body skin. It has been demonstrated that the intensity of a histological sectionof human intact skin is distributed coordinately between values 320-270 of the histologic section of the human skin and an abrasion inflicted during the lifetime between values 80-45, of the histological section of the human skin with a postmortal abrasion between values 55-35.

On comparing the mean data of the extremums of the power spectra for laser image of the histological sections of an abrasion inflicted during the lifetime with intact skin (the control) the difference is statistically significant. The same difference is detected on comparing a postmortal abrasion with the control is insignificant.

Statistically averaged values of the distributions of the extremums for the power of the intensity of skin laser images, on juxtaposing the index of reliability between intact skin with an abrasion inflicted during the lifetime and a postmortal abrasion the difference is insignificant.

 

Key words: injury, biological tissue, skin, abrasion, image, laser, polarization, mean, dispersion.