ukenfrdeitru

 

АНОТАЦІЯ

Бачинский В.Т. “Лазерна спектрофотополяриметрія біологічних тканин людини в розробці об'єктивних критеріїв визначення давності настання смерті та часу утворення гематом”. : дис. докт. мед. наук. — Київ 2008 р.
 
  У дисертаційній роботі пропонується та обгрунтовується комплекс нових судово-медичних методів і об"єктивних критеріїв встановлення давоностінастання смерті і часу формування гематом шляхом спектрофотополяриметричного фазового дослідження часової динаміки післясмертних змін лазерних зображень у гістологічних зрізах біологічних тканин трупа людини та гематомах основних типів на основі статистичного і кореляційного аналізу одеражних даних. В результаті виконаної дисертаційної роботи можна зробити наступні висновки: 1. Досліджено і проаналізовано взаємозв"язки між поляризаційними (розподіли азимутів, еліптичности поляризації, параметрів вектора Стокса, елементів матриці Мюллера), кореляційними (автокореляційні функції і спектри потужності і фазовими (розподіли фаззових зсувів) параметрами лазерних зображень гістологічних зрізів основних типів біологічних тканин та органів трупа і гематом людини в різних спектральних діапазонах і часовою динамікою їх післясмертних морфологічних змін. На цій основі розроблено комплекс методів судово-медичної лазерної спектрофотополяриметрії і фазометрії біологічних структур трупа людини для об"єктивного визначення давності настання смерті і часу формування гематом. 2. Досліджена і обгрунтована діагностична чутливість величини поляризаційних параметрів Аа,a., координаторної структури поляризаційної мапи (х,у), четвертого параметру вектора Стокса S (х,у) лазерних зображень і фазового елементу f (х,у) поляризаційної матриці Мюллера до часової динаміки трупних змін основних типів структурованих і паренхіматозних тканин. На цій основі виявлена сукупність об"єктивних критеріїв (статистичні моменти, півширина L і дисперсія b значень автокореляційної функції К (х, у) розподілів, які характеризують поляризаційну структуру лазерних зображень гістологічних зрізів тканин трупа людини, статистичні моменти розподілів спектрів потужності поляризаційних параметрів таких зображень для визначення ДНС. 3. При використанні статистичних моментів показників поляризації лазерних зображень гістологічних зрізів біологічних тканин часовий діапазон виявлення ДНС. зумовлений особливостями післясмертних змін останніх, коливається від 1-4 год. для тканини мозку, до 1 -70 год. для м"язової тканини. Збільшено до 110 год. інтервал визначення ДНС шляхом кореляційного аналізу поляризаційних параметрів спектрів потужності лазерних зображень гістологічних зрізів м"язової і сполучної тканини у порівнянні із даними поляриметричного моніторингу. 4. Шляхом дослідження координаторних розподілів станів поляризації, ступеня деполяризації і фазових зсувів лазерних зображень гематом різних органів людини виявлена сукупність об"єктивних статистичних (статистичні моменти 1-го - 4-го порядків розподілів ступеня деполяризації, фазових зсувів та екстремумів їх спектрів потужності) і кореляційних (півширина і дисперсія флуктуацій автокореляційних функцій розподілів ступеня деполяризації, фазових зсувів) критеріїв встановлення часу їх формування. 5. Встановлено, що статистичний аналіз і кореляційний аналіз координаторних розподілів ступеня деполяризації лазерних зображень гематом органів людини діапазон визначення часу їх формування коливається в межах 1 год - 70 год (субсерозні гематоми) і 1 год - 90 год (гематоми печінки). Визначення давності виникнення гематом методом статистичного аналізу спектрів потужності ступеня деполяризації збільшено до 110 год. 6. В результаті комплексного застосування і порівняльного аналізу ефективності методів статистичної і кореляційної поляриметрії та спектральної фазометрії лазерних зображень гематом внутрішніх органів людини виявлена найбільша ефективність методу спректрального фазового аналізу, що дозволяє визначити давність формування гематоми на протязі від 1 год до 140 год. з точністю в межах 1 год - 1.5 год. 7. Метод двохвильової фазометрії шляхом статистичного і кореляційного аналізу часової динаміки трупних змін фазових мап лазерних зображень гістологічних зрізів біологічних тканин в різних спектральних діапазонах ( = 0.632 і = 0.414 ) дозволив реалізувати максимальний інтервал визначення ДНС для структурованих (1 год - 120 год тканин міокарду) і паренхіматозних тканин ( 1 год -32 год, тканина селезінки) при найвищій точності ( 1 год - 1.5год) для синьої довжини лазерної хвилі = 0.414 .