ukenfrdeitru

АНОТАЦІЯ

 

Гараздюк М.С. Часовий моніторинг посмертних змін автофлуоресценції плівок ліквору у визначенні давності настання смерті. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 14.01.25 “Судова медицина”. – Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, Київ, 2018.

У кандидатській дисертації проведено теоретичне обґрунтування й експериментально встановлено сукупність актуальних судово-медичних діагностичних цитологічних, спектрофотометричних, поляризаційно-кореляційних і спектрально-селективних взаємозв’язків між давністю та причинами настання смерті внаслідок патології системи кровообігу та тяжкої інтоксикації алкоголем з можливим смертельним наслідком і статистичними моментами 1-4-го порядків, що характеризують часові зміни координатних розподілів величини спектральної щільності, азимута, еліптичності, комплексного ступеня взаємної поляризації, інтенсивності й азимута поляризації флуоресценції полікристалічних плівок спинномозкової рідини в посмертному періоді.

Ключові слова: давність настання смерті, спинно-мозкова рідина, лазерна поляриметрія.