ukenfrdeitru

Список

наукових та навчально-методичних праць

доцента кафедри судової медицини та медичного правознавства

Павлюковича Олександра Васильовича

п/п

Назва Харак-теристика роб. Вихідні дані Кіль-кість стор. Співавтори

1

2 3 4 5 6
1 Використання лазерної спектральної фазової діагностики структури посттравматичних гематом людини різної локалізації для визначення давності їх утворення Тези. XII конгрес Світової федерації Українських лікарських товариств. - Івано-Франківськ – Київ - Чікаго. – 2008.- С.516-517 2

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

2 Можливості диференційної діагностикисмерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати методомдослідження поляризаційних мап тканини міокарда Тези. Хист. – 2008. – Вип. 10. – С. 195. 1

В. Т. Бачинський,

О. Я. Ванчуляк,

І.Л. Беженар

,І.Г. Савка

3 Можливості диференціації давності настання смерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати кореляційними параметрами поляризаційних зображень тканини міокарда Стаття. Матер. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – Харьків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 122-124.10-11 вересня 2009р. 3

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

І.Г. Савка

4 Спектральний фазовий моніторинг змін структури гематом людини для встановлення давності їх утворення. Тези. Ювілейний Х зїзд ВУЛТ. Євпаторія.-2009.-С.104. 1 В.Т. Бачинський,О.Я. Ванчуляк,С.В. Годнюк
5 Перспективи встановлення давності настання смерті методами лазерної поляриметрії тканин трупа людини. Тези. Ювілейний Х зїзд ВУЛТ. Євпаторія.-2009.-С.105. 1

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

Д.Т. Попович

6 Можливості дослідження статистичної структури деполяризації лазерного випромінювання тканинами печінки для діагностики давності настання смерті при механічній асфіксії або крововтраті. Тези. Ювілейний Х зїзд ВУЛТ. Євпаторія.-2009.-С.204-205. 2 В.Т. Бачинський,О.Я. ВанчулякМ.Р. Тимчук
7 Можливості диференційної діагностикисмерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати методомдослідження поляризаційних мап тканини міокарда Тези. Хист. – 2009. – Вип. 11. – С. 173. 1

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

Д.І. Тодорович

8 Дослідження спектрів потужності розподілу ступеня деполяризації лазерного випромінювання, розсіяного м‘язовими тканинами для розробки новітніх діагностичних методик у судовій медицині Тези. XIII конгрес СФУЛТ, місто Львів, - 30 вересня - 03 жовтня 2010. – С. 683. 1

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

Ю.А. Дєдул

9 Визначення причини та давності настання смерті шляхом аналізу зміни деполяризації лазерного випромінювання різних довжин хвиль, розсіяного тканиною печінки Тези. XIII конгрес СФУЛТ, місто Львів, - 30 вересня - 03 жовтня 2010. – С. 675-676. 2

В.Т. Бачинський,

І.Г. Савка,

Я.С. Кишкан

10 Дослідження кореляційних параметрів поляризаційних зображень тканини міокарда для диференціації настання смерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати Стаття. Клінічна та експериментальна патологія – 2009. – Т.8, №3 (29). – С. 70-73.(фахове видання). 4

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк

11 Статистичний аналіз розподілів ступеня деполяризації лазерного випромінювання, розсіяного зміненою тканиною міокарда, для диференціації причини настання смерті Стаття. Клінічна та експериментальна патологія – 2009. – Т.8, №4 (30). – С. 53-56.(фахове видання). 4

В.Т. Бачинський,

Ю.О. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк

12 Статистичний аналіз розподілів ступеня деполяризації лазерного випромінювання, розсіяного зміненою тканиною міокарда, для диференціації причини настання смерті Стаття. Клінічна та експериментальна патологія – 2009. – Т.8, №3. – С. 70-73.(фахове видання). 4  
13 Можливості встановлення причини та давності настання смерті при механічній асфіксії або крововтраті шляхом вивчення поляризаційних мап тканини міокарда Тези. Хист. – 2010. – Вип. 12. – С. 14-15. 2

В.Т. Бачинський,

Є.І. Беженар,

І.Г. Савка

14 Встановлення закономірностей руйнації кісткової тканини в судовій медицині Тези. Хист. – 2010. – Вип. 12. – С. 118-119. 2

В.Т. Бачинський,

В.В. Никифорак,

І.Г. Савка

15 Вивчення поляризаційних мап тканини міокарда для визначення причини та давності настання смерті внаслідок механічної асфіксії або крововтрати Стаття. Буковинський медичний вісник. – 2010. – Т.14, №1 (53). – С.110-113.(фахове видання). 4

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк

16 Методологічний аналіз розвитку науково-практичної проблеми судово-медичної діагностики давності настання смерті при механічній асфіксії та крововтраті Стаття. Буковинський медичний вісник. – 2010. – №2 (54). – С.134-137.(фахове видання). 4  
17 Дослідження статистичної структури деполяризації лазерного випромінювання тканиною печінки для диференціації настання смерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати Стаття. Український медичний альманах - 2010 - Т.13, №1 - С.101-103.(фахове видання). 3

В.Т. Бачинський,

В.Д. Мішалов,

О.Я. Ванчуляк

18 Spectral change of the degree of depolarization of laser radiation scattered by the hepatic tissue to diagnose the prescription of death coming Стаття. Буковинський медичний вісник. – 2010. – Т.14, №4 (56). – С.119-121 (фахове видання). 3

V.T. Bachinsky,

O.Ya. Vanchulsak,

I.H. Savka

19 Динаміка зміни ступеня деполяризації лазерного випромінювання різних довжин хвиль, розсіяного тканиною печінки, для визначення причини та давності настання смерті Стаття. Клінічна та експериментальна патологія – 2010. – № 1 (31). – Т. IХ. – С. 55 - 59.(фахове видання). 5  
20 Дослідження динаміки зміни ступеня деполяризації лазерного випромінювання, розсіяного тканиною міокарда, для визначення причини та давності настання смерті з використанням he-cd лазера Стаття. Практична медицина - 2010. - № 1. – Т. XVI. – С. 109 - 117.(фахове видання). 8  
21 Порівняльне дослідження динаміки зміни ступеня деполяризації лазерного випромінювання, розсіяного тканинами міокарда, для визначення причини та давності настання смерті з використанням he-ne лазера Стаття. Одеський мед. журнал - 2010. - № 3 (119). – С. 12 - 16. (фахове видання). 5  
22 Тривимірна реконструкція часової і спектральної еволюції ступеня деполяризації лазерного випромінювання, розсіяного тканиною мозку для діагностики часу настання смерті Стаття. Галицький лікарський вісник - 2010. - № 2. – Т 17 – С. 69 - 71. (фахове видання). 3  
23 Лазерна поляриметрія – прогресивний метод діагностики ультраструктурних змін міокарда при гострій коронарній недостатності Тези. Хист – 2011. – Випуск 13 – С. 140 – 141. 2

Н.О. Максимчук,

О.Я. Ванчуляк

24 Спосіб фазової діагностики ішемічної хвороби серця на фоні цукрового діабету 2-го типу галузеве ново-введення РН 85/34/11. Реєстр галузевих нововведень 34-35. – Київ, 2011. – с. 67-68. 2

Коломоєць М.Ю.,

Ушенко О.Г.,

Павлюкович Н.Д.,

Ходоровський В.М.,

Козар М.Ф.

25 Спосіб поляризаційної діагностики ішемічної хвороби серця на тлісупутнього анемічного синдрому галузеве ново-введення РН 339/35/11. Реєстр галузевих нововведень 34-35. – Київ, 2011. – с. 243-244. 2

Коломоєць М.Ю.,

Ушенко О.Г.,

Павлюкович Н.Д.

26 Лазерна Стокс-поляриметрія суспензії еритроцитів як маркер коморбідності у хворих літнього та старечого віку стаття Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т. XI, № 2 (40). – С. 117-121.(фахове видання). 5 Павлюкович Н.Д.
27 Метаболические эффекты телмисартана у больныхишемической болезнью сердца, сахарным диабетом2-го типа и анемией тези Міжнародна наукова конференція для студентів та молодих вчених, присвячена 20-річчю медичного факультету Харківського національного університету м.. В.Н. Каразіна «Актуальні питання сучасної медицини»: Харків, 18-19 квітня 2013 року. – С. 49.  

Павлюкович Н.Д.,

Ходоровский В.М.

, Трефаненко И.В.

28 Особливості еритропоетин-синтезувальної функції нирок при поєднаному перебігу ІХС, ЦД 2-го типута анемії у хворих літнього та старечого віку тези Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників медичної науки»: Львів, 15-16 березня 2013 року. – С. 34-37. 4

Павлюкович Н.Д.,

Ходоровський В.М.

29 Якість життя хворих на ішемічну хворобу серця на тлі супутніх цукрового діабету 2-го типу та анемії тези Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Перспек-тивні напрями розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук»: Дніпропетровськ, 22-23 березня 2013 року. – С. 66-72. 7 Павлюкович Н.Д.
30 Сучасний погляд на ліку-вання хворих на ішемічну хворобу серця з урахуван-ням поліморбідності: акцент на блокаду ренін-ангіотен-зин-альдостеронової систе-ми тези Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми світової медицини та її роль у забезпеченні здоров’я світового співтовариства»: Одеса, 10-11 травня 2013 року. – С. 42-47. 6

Павлюкович Н.Д.,

Трефаненко І.В.

31 Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця із супутніми цукровим діабетом 2-го типу та анемією тези Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Вітчиз-няна та світова медицина в умовах сучасності»: Дніпропетровськ, 18-19 січня 2013 року. – С. 58-61. 4 Павлюкович Н.Д.
32 Деякі показники ліпідогра-ми при поєднаному перебігу ішемічної хвороби серця, цукрового діабету 2-го типу та анемії у хворих старшого віку тези Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика XXI століття»: Київ, 25-26 січня 2013 року. – С. 64-66. 3 Павлюкович Н.Д.
33 Аналіз смертності у випад-ках суїцидів на теренах міста Чернівці у період часу з 2008 по 2012 роки тези Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Роль і місце медицини у забезпеченні здоров’я людини у сучасному суспільстві»: Одеса, 1-2 лютого 2013 року. – С. 46-49. 4

Бачинський В.Т.,

Павлюкович Н.Д.

34 Морфо-функціональний стан еритроцитів у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2-го типу з супутнім анемічним синдромом тези Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ м..»: Одеса, 1-2 березня 2013 року. – С. 51-55. 5

Павлюкович Н.Д.,

Козар М.Ф.

35 Аналіз смертності у випадках суїцидів на теренах Чернівецької області у період часу з 2008 по 2012 роки стаття Суд.-мед. експертиза. – 2013. - №1. - С. 72-75. 4

В.Т. Бачинський,

І.Л. Беженар

І.Д. Шкробанець

           

Список друкованих праць за 2015 рік асистента кафедри

судової медицини та медичного правознавства

Павлюковича Олександра Васильовича

Монографія

1.

Ішемічна хвороба серця, цукровий діабет 2-го типу та анемія: сучасний клінічний та фізичний погляд на коморбідну патологію

Монографія

Київ, КОЛОРИТ, 2015. – 180 с.

 

Коломоєць М.Ю.

Ушенко О.Г.

Павлюкович Н.Д. ХодоровськийВ.М.

Павлюкович О.В.

Трефаненко І.В.

Вітчизняні статті

2.

Експертиза трупів загиблих від загальної дії високої температури зовнішнього середовища. Тепловий удар

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2014. – № 2. – С. 57-59.

3

Бачинський В.Т.

Паливода О.Г.

Павлюкович О.В.

Тимощук Н.В.

Марчук В.О.

3.

Особливості інтардуральних гематом при гострих лейкозах

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2014. – № 2. – С. 59-63.

5

Бачинський В.Т.

Паливода О.Г.

Павлюкович О.В.

Тимощук Н.В.

Шкрумеда О.І.

4.

Здатність еритроцитів до деформації у хворих на ішемічну хворобу серця з супутніми цукровим діабетом 2-го типу та анемічним синдромом

Стаття

Молодий вчений. – 2015. – №3 (18). – С. 128-132.

5

Павлюкович Н.Д. Павлюкович О.В. Трефаненко І.В.

Ткач Є.П.

5.

Психосоматичний статус хворих на ішемічну хворобу серця, цукровий діабет 2-го типу та анемію

Стаття

Молодий вчений. – 2015. – №6 (21). – С. 75-79.

5

Павлюкович Н.Д. Павлюкович О.В.

Чимпой К.А.

6.

Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця із супутніми цукровим діабетом 2-го типу та анемією

Стаття

Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2015. – №11 (11). – С. 111-115.

5

Павлюкович Н.Д.

Рева Т.В.

Павлюкович О.В.

Закордонні статті

7.

Opportunities of forensic application of laser polarimetric techniques in the diagnosis of pathological processes

article

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae – may 2015 – Vol. 5 №1. P. 17-19

3

Bachinskiy V., Vanchuliak O., Pavliukovych O., Pavliukovych N., Кishkan Y.,

Мelnyk M.,

Baranyuk А., Grіgorova О.

8.

Spectral change of the degree of depolarization of laser radiation scattered by the hepatic tissue to diagnose the prescription of death coming

article

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae – may 2015 – Vol. 5 №1. P. 20-22

 

Backinskiy V., Pavliukovych О., Vanchuliak O.,

Savka I.,

Bezhenar I.,

Pavliukovych N.,

Marchyuk V.

9.

Modern prospective forensic methods for diagnosis of ischemic damage of the human myocardium

article

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae – may 2015 – Vol. 5 №1. P. 23-25

3

Backinskiy V., Vanchuliak O., Pavliukovych О., Harazdyuk М., Sarkisova Y., Andriychuk А., Tymchuk М.

10.

Organization of interaction during breastfeeding in the dyad «mother-child»

article

International scientific periodical journal “The unity of science” – Vienna, Austria – april, 2015, P. 17-18

2

Buriak O.G.,

Nechytailo D.Y.,

Seman-Minko I.S.,

Pavliukovych O.V.

Вітчизняні тези

11.

Participation in student scientific club as a stage of student and forensic medical expert formation according to the study principles of bologna process

Тези

Modern advances in forensic science and expertise – Ужгород – 29 квітня – 2 травня 2015, С. 35-36.

1

Bachinskiy V.,

Pavlyukovych O.

12.

Висвітлення ятрогенії як загальносвітової проблеми медичного правознавства під час підготовки студентів та лікарів-інтернів

Тези

Матеріали навально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології». – Чернівці, 22 квітня 2015р. – С. 13-14

1

Бачинський В.Т.

Ванчуляк О.Я.

Юрнюк С.В.

Павлюкович О.В.

к.мед.н., ас. Павлюкович О.В.