«Затверджено»

на методичній нараді каф.

судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«__» ____________ 2017 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

ІЗ МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА на VIІІсеместр 2016/2017 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ»

п/п

Тема лекції

 

Трива

лість (год)

Дата, пара,

місце проведення

Прізвище

лектора

1.

Загальна характеристика джерел права та законодавство України, яке регулює охорону здоров´я. Основні правові терміни та поняття: джерела права, правові норми, правові відносини, правопорушення. Предмет і метод медичного права. Медичне право, як наука і навчальна дисципліна.Джерела медичного права. Обєкт і субєкти медичного права.

2

17.02.17

ІІI пара,

вул. Фастівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

ас. О.В. Павлюкович

2.

Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров'я. Історія становлення юридичної регламентації медичної діяльності в Україні. Конституційне регулювання права людини на охорону здоров'я в Україні. Загальна характеристика законодавства у сфері охорони здоров'я. Кодифікація законодавства про охорону здоров'я. Управління у сфері охорони здоров’я. Державний контроль і нагляд у сфері охорони здоров’я.

2

 

03.03.17

ІІI пара,

вул. Фастівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

ас. О.В. Павлюкович

3.

Медична допомога за законодавством України. Поняття медичної допомоги та її види за законодавством України. Медична допомога і медична послуга: співвідношення понять. Поняття гарантованого мінімуму медико-санітарної допомоги та його обсяг.

Поняття поліпшеного сервісного обслуговування. Державні нормативи забезпечення населення медичною допомогою. Платні та безоплатні медичні послуги.

2

17.03.17

ІІI пара,

вул. Фастівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

ас. О.В. Павлюкович

4.

Правовий статус субєктів медичних правовідносин. Права людини у сфері охорони здоровя. Поняття пацієнта та його правовий статус. Права пацієнтів та обов’язки пацієнтів. Інформована згода на медичне втручання. Лікарська таємниця. Медичні працівники, як  суб’єкти правовідносин охорони здоровя, їх права та обов’язки. Захист прав суб’єктів медичних правовідносин.

2

31.03.17

ІІI пара,

вул. Фастівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

ас. О.В. Павлюкович

5

Правопорушення  в охороні здоровя та юридична відповідальність. Загальні питання юридичної відповідальності медичних працівників. Цивільно-правова відповідальність лікувально-профілактичних закладів. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність медичних працівників.  Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчення професійних та посадових злочинів.Юридична відповідальність медичних працівників за правопорушення, які виникають при наданні медичної  (стоматологічної) допомоги.

2

14.04.17

ІІI пара,

вул. Фастівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

ас. О.В. Павлюкович

 

Разом:

10 год

 

 

 

 

Завідувач кафедри

судової медицини та медичного

правознавства,

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський