Список друкованих праць доцента кафедри

судової медицини та медичного правознавства

Заволович Аліни Йосипівни

№ п/п

 

 

 

Назва праці

Вид видання

 

Вихідні дані (видавни цтво, журнал, збірник)

К-сть ст.

Прізвища всіх авторів (співавторів)

1

2

3

4

5

6

1

Анатомічні та гістотопографічні особливості гастродуоденального переходу

Стаття

Клінічна анатомія та оперативна хірургія.  2005. – Т.4, №4.-С.71-78

 

 

7

Ахтемійчук Ю.Т., Заволович А.Й.

2

Клініко-діагностичні аспекти природженого пілоростенозу

 

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2005. - Т.4, № 4. - С. 91-94.

3

Ахтемійчук Ю.Т., Заволович А.Й.

3

Тактико-хірургічні аспекти природженого пілоростенозу

Стаття

Хірургія дитячого віку.- 2006. – Т.3, № 1 (10).- С.25-29

 

4

Боднар Б.М., Заволович А.Й., Ахтемійчук Ю.Т.

 

4

Ультрасонографічна анатомія воротарної частини шлунка в дітей раннього віку

Стаття

Клінічна анатомія та оперативна хірургія – 2006.- Т.5, №3.- С.30-33

3

Заволович А.Й., Лобінцева Н.О., Ахтемійчук Ю.Т.

 

5

Особливості мікроанатомії підшлункової залози в перинатальному періоді онтогенезу.

Стаття

Галицький лікарський вісник - 2010. - № 2. - Т. 17. – С. 17 – 19 (Ч.2.)

2

Ахтемійчук Ю.Т.,

Слободян О.М.,

Заволович А.Й.

6

Дослідження міокарда за умов гострої коронарної недостатності вейвлет-аналізом кореляційної структури мап азимутів поляризації лазерних зображень

Стаття

Буковинський медичний вісник. – 2011. – Т.15, №2 (58). – С.148-151.

(фахове видання).

4

Ванчуляк О.Я.,

Бачинський В.Т.,

Никля О.І.,

Заволович А.Й. 

7

Діагностика ішемічного пошкодження міокарда за допомогою вейвлет аналізу фрактальної структури мап азимутів поляризації лазерних зображень

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія – 2011. – Т.10, №1 (35). – С. 53-56.

(фахове видання).

6

Ванчуляк О.Я.,

Бачинський В.Т.,

Григорова О.В., Заволович А.Й. 

8

Порушення дозрівання матково-плацентарної ділянки при екстрахоріональних плацентах

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія – 2011. – Т.10, №1 (35). – С. 160-163.

(фахове видання).

4

Тюлєнєва О.А.,

Давиденко І.С.,

Заволович А.Й.

9

Анатомічні особливості гастродуоденального переходу в перинатальному періоді онтогенезу людини

Стаття

Клінічна анатомія та оперативна хірургія – 2011. - Т.10, №1 (35). – С. 33-39.

(фахове видання).

7

Ахтемійчук Ю.Т.,

Заволович А.Й., Слободян О.М.

10

Викладання медичного правознавства в Буковинському державному медичному університеті.

Стаття

Медичне право України: Матеріали VI Всеукраїнської (V Міжнародної ) науково-практичної конференції з медичного права 26-28 квітня 2012 року м. Львів.

5

Заволович А.Й.,

Бачинський В.Т., Ванчуляк О.Я.,

Максимчук Н.О.

11

Topographoanatomical characteristics of the gastroduodenal iunction in fetuses and newborns.

State

Curierul medical Moldova.

3

Аkhtemiichuk Yu.Т., Zavolovych A.Y.

12

Аналіз роботи відділення експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи за період 2006-2010рр.

Стаття

Клінічна анатомія та оперативна хірургія – Т. 10, №3 - 2011

3

Заволович А.Й.,

Бачинський В.Т.,

Дєдул Ю.А.,

Ванчуляк О.Я..

13

Ультразвукова анатомія воротарної частини шлунка у новонароджених та грудних дітей

Тези

Матер. міжнар. наук.-практ. конф. студ., мол. вчених, лікарів та викладачів. «Суч. пробл. клін. та теор. медицини».- Суми, 2005.-С.46.

1

Заволович А.Й.

 

14

Ультрасонографічне дослідження гастродуоденального переходу в новонароджених дітей

Тези

//Тези доп. Ювілейного VIII з”їзду ВУЛТ, присвячений 15-річчю організації(Івано-Франківськ, 21-22 квітня 2005 рік.).-К., 2005. – С.404.

1

Заволович А.Й., Лобінцева Н.О.,

Гуцул І.В.

 

15

Способ хирургической коррекции хронической непроходимости двенадцатиперстной кишки у детей

Тези

//Матер. IV Рос. Конгр. «Совр. технологии в педиатрии и детской хирургии» (Москва, 25-27 октября 2005). М., 2005.- С.313.

1

Ахтемійчук Ю.Т.,

Власов В.В.

Заволович А.Й.

 

16

Сучасні тенденції в хірургії природженого пілоростенозу

Тези

Тези доп. наук.-прак. конф. з міжнар. уч. «Сучасні підходи в діагностиці та лікуванні ускладнень гострої патології органів черевної порожнини» (27-28 жовтня 2005 р., ч. Чернівці) // Клінічна анатомія та оперативна  хірургія. – 2006.- Т.5, №1.- С.99.

1

Заволович А.Й.

 

17

Інструмент для макромікропрепарування.

Тези

Наук.-прак. конф. Суч.методи в дослідженні структур. організації орг. та тк. (25-28 квітня, 2006, Судак) // Тр. Крим. гос. мед. ун-та Пробл., достижения и персп. разв. мед.-биол.наук и прак. здравохранения. – Т. 142, ч. 1. – Симферополь. Изд. Центр КГМУ, 2006.-С.131.

1

Заволович А.Й., Гораш Е.В.

 

19

Вивчення анатомії гастродуоденального переходу новонароджених та грудних дітей.

Тези

Тези доп. Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання вікової анатомії та ембріології» (12-13 травня, 2006, Чернівці) // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2006.-Т.5,№2. – С.30

1

Заволович А.Й.

 

20

Сонографические параметри пилорической части желудка у новорожденних детей.

Тези

Матер. докл. 8-го Конгресса Международной ассоциации морфологов (г. Орел, 15 сентября 2006 г.) // Морфология. –2006. –Т.129, №4. –С.13-14.

1

Ахтемійчук Ю.Т.,

Лобінцева Н.О.,

Заволович А.Й.,

 

21

Кореляційні параметри поляризаційних зображень тканини міокарда для диференціації настання смерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати

Тези

ХИСТ. Випуск 12. 2010

Чернівці. ст.30-31

 

1

Ванчуляк О.Я.,

Савка І.Г.,

Заволович А.Й.,

Павлюкович О.В.

 

22

Особливості викладання навчального предмету «Експрес аналіз гострих інтоксикацій» студентам фармацевтичного факультету у вищих навчальних медичних закладах

Тези

Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «HONORS HIGH SCHOOL 2010» - 2010. - Т. 16., Софія «Бял ГРАД-БГ»ООД – С. 51 – 52

2

Заволович А.Й.

23

Aнатомия гастродуоденального перехода в перинатальном периоде

Тези

Материалы ХI Конгресса Международной ассоциации морфологов. 2012. –Т. 141,№3.

2

Ахтемийчук Ю.Т.,

Заволович А.Й.

 

 

24

Поляризаційно-кореляційні методи оцінки ішемії міокарда в судовій медицині

Тези

Матеріали Всеукраїнської конференції «Актуальні питання судово-медичної науки, освіти і практики». 18-19 жовтня 2012 р. Сімферополь-Алушта с. 53-55

3

Бачинський В.Т., Ванчуляк О.Я.,

Заволович А.Й.,

Савка І.Г.

 

25

Нариси перинатальної анатомії

монографія

Чернівці, БДМУ. – 2011. – 299с.

299

31

Ахтемійчук Ю.Т.,

Заволович А.Й., Слободян О.М., та ін.

26

Експрес-аналіз гострих інтоксикацій

Навч.-метод. посібн.

БДМУ Чернівці 2011.

32

Бачинський В.Т.,

Заволович А.Й.,

Ванчуляк О.Я.

27

 

Інструмент для препарування

Патент

//Деклараційний патент №12130, Україна, МПК (2006) В23В 23/00, А61В 17/94. U2005 07775; Заявл. 05.08.2005; Опубл. 16.01.2006, Бюл. №1

 

1

Ахтемійчук Ю.Т.,

Заволович А.Й.

28

Спосіб ультразвукової органометрії гастродуоденального переходу в новонароджених та грудних дітей.

Патент

Патент № 46889

1

Ахтемійчук Ю.Т.,

Слободян О.М.,

Заволович А.Й.