Список

наукових праць кандидата медичних наук,

доцента кафедри судової медицини та медичного правознавства

Беженара Іллі Леонідовича

 

№п/п

Назва

Харак-

теристика роб.

Вихідні дані

Кіль-кість стор.

Автори

1

2

3

4

5

6

Статті

1

Характеристика компактної речовини в окремих відділах трубчастих кісток кисті

Стаття.

Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2005. – Т.4, №1. – С. 55-57.

(фахове видання).

3

В.Т. Бачинський,

І.Л. Беженар,

І.Г. Савка

2

Сучасні аспекти встановлення зажиттєвості та давності спричинення тілесних ушкоджень у судово-медичній практиці

Стаття

Буковинський медичний вісник – 2006. – Т.10, №2. – С. 128-131.

4

І.Л.Беженар

3

Судово-медична діагностика зажиттєвих та посмертних ушкоджень шкіри людини шляхом аналізу спектрів потужності інтенсивності її поляризаційних зображень

Стаття

Український судово-медичний вісник. – 2007. – №20(1). – С. 25-31.

7

І.Л.Беженар

4

Дослідження двовимірних поляризаційних мап дерми шкіри для диференціації типу і часу нанесення ушкодження

Стаття

Український судово-медичний вісник– 2008. – №21(1). – С. 15-19.

4

І.Л.Беженар

5

Встановлення часового характеру ушкоджень шкіри на основі аналізу спектрів потужності кутів нахилу мікронерівностей її шорсткої поверхні

Стаття

Буковинський медичний вісник. – 2008. - Т.12, №2. - С. 127-129.

4

І.Л.Беженар

 

6

Статистичний аналіз азимутів поляризації зображень зажиттєвих та посмертних ушкоджень шкіри людини в судовій медицині.

 

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2008. – Т.7, № 2. – С. 14-17.

4

І.Л. Беженар

В.Т. Бачинський

І.Г. Савка

Л.М.Гриндей

7

Дослідження змін фазових зображень дерми шкіри для диференціації типу ушкоджень і визначення часу їх нанесення в судово-медичній практиці

 

 

 

Стаття

Буковинський медичний вісник. – 2008. - Т.12, № 3. - С. 107-110.

4

І.Л.Беженар

О.Г.Ушенко

І.Г.Савка

8

Застосування поляризаційного методу для аналізу пошкоджень біотканин

Стаття

Буковинський медичний вісник – 2004. – Т.8, №3-4. – С. 300-301.

2

Ванчуляк О.Я., Ушенко О.Г., Беженар І.Л.

9

Новий спосіб дослідження площини перелому

Стаття

Буковинський медичний вісник. – 2011. – Т.15, № 3(59). – С. 147-150.

4

Савка І.Г., Беженар І.Л., Дєдул Ю.А., Олексюк І.С.

10

Викладання судової медицини для студентів стоматологічного факультету зі спеціальності «стоматологія»

Стаття

Мед. освіта. – 2012. - №4. - С. 29-31.

3

І.Л. Беженар

 

11

Особливості набуття знань, практичних навичок і вмінь у процесі викладання судової медицини студентам стоматологічного факультету зі спеціальності «стоматологія»

Стаття

Буковинський медичний вісник – 2013. - Т.17, № 1(65). - С. 207-209.

3

В.Т. Бачинський, І.Л. Беженар,

І.Г.Савка

12

Експертна оцінка тілесних ушкоджень у одного потерпілого при пострілі з різних видів вогнепальної зброї

Стаття

Буковинський медичний вісник – 2013, Том 17, № 3 (67), ч. 1. С. 12-14

 

І.Л. Беженар

13

Аналіз смертності у випадках суїцидів на теренах Чернівецької області у період часу з 2008 по 2012 роки

Стаття

Суд.-мед. експертиза. – 2013. - №1. - С. 72-75.

4

В.Т. Бачинський,

І.Л. Беженар,

О.В. Павлюкович,

І.Д. Шкробанець

14

Структура переломів довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки за даними обласного бюро судово-медичної експертизи.

Стаття

Медичні перспективи. – 2013. – Т.18, № 3. – С. 124-127.

4

І.Г. Савка

В.Т. Бачинський

І.Л. Беженар

15

Перспективи діагностики гострої коронарної недостатності шляхом використання фрактального аналізу лазерних поляризаційних зображень міокарда

Стаття

Буковинський медичний вісник – 2014. – Т.18, №2 (70). – С.245-248.

4

А.С.Сивокоровська

О.Я. Ванчуляк

І.Л. Беженар

О.Г. Паливода

А.О. Андрійчук

16

Рідкісний випадок отруєння гідрохіноном у стаціонарі

Стаття

Суд.-мед. експертиза. – 2014. - №1. - С. 77-79.

3

В.Т. Бачинський

І.Л. Беженар

Я.С. Кишкан

17

Spectral change of the degree of depolarization of laser radiation scattered by the hepatic tissue to diagnose the prescription of death coming

Стаття

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae – may 2015 – Vol. 5 №1. P. 20-22

 

V. Backinskiy,

О. Pavliukovych, O.Vanchuliak,

I. Savka,

I. Bezhenar,

N. Pavliukovych,

V. Marchyuk

18

Post mortem interval estimation: features of сerebrospinaI fluid films autofluoresсent laser polarimetry

Стаття

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae – november 2016 – Vol. 6 №2. P. 67-72

6

Baсhynskyi V, Garazdiuk M, Vanсhuliak O, Bezhenar I ,

Garazdiuk O

19

Fatаl wounds due to usage of pneumatiс weapon with bullets of Flaubert type сaliber 4mm

Стаття

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae – november 2016 – Vol. 6 №2. P. 73-76

4

Bасhinskiy V, Paly`voda O, Pavliukovyсh O, Pavliukovyсh N, Bezhenar I,

LyskoYe,

Maгсhuk V

20

Діагностика давності настання смерті за азимутом лазерно-індукованої флуоресценції плівок ліквору

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2017. – №. XVІ,№ 1 (59). – С. 57-62

6

М.С. Гараздюк,

В.Т. Бачинський,

О.І. Гараздюк,

І.Л. Беженар

Тези

21

Застосування лазерної поляриметрії як доказового методу дослідження у вирішенні завдань судової медицини

Тези

Медична освіта. – 2005. - № 1. – С.23.

1

І.Л.Беженар

С.В.Годнюк

І.Г.Савка

О.Я.Ванчуляк

О.А. Бендас

22

Лазерна поляриметрія – сучасний метод морфологічних досліджень у медицині

Тези

Мат. Всеукраїнської наук.-практ. конф. присв. 100-річчю з дня народж.проф. Н.М.Шінкермана “Патологоанатомічна діагностика хвороб людини: здобутки, проблеми, перспективи”. – Чернівці: БДМУ, 2007. – С. 63-64.

2

Беженар І.Л., Бачинський В.Т., Савка І.Г., Ванчуляк О.Я.

23

Встановлення зажиттєвості спричинених тілесних ушкоджень за допомогою методу лазерної поляриметрії в судово-медичній практиці

Тези

Мат. IV міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених “Молодь та перспективи сучасної медичної науки”. – Вінниця: Едельвейс і К, 2007. – С. 38.

1

Годнюк С.В., Савка І.Г., Беженар І.Л.

24

Сучасні аспекти встановлення зажиттєво спричинених тілесних ушкоджень в судовій медицині

Тези

Хист. – 2007. – Вип.9. – С. 185.

1

Беженар І.Л., Годнюк С.В., Савка І.Г.

25

Кореляційна і просторово-частотна структура фазових зображень гістологічних зрізів дерми біоманекенів для диференціації типу і часу нанесення тілесних ушкоджень

Тези

Мат. 2-ої міжнар. Наук.-практ. Конф. Судових медиків і криміналістів “Бокаріусовські читання” – Харьків: Харьк. Тов. Суд. Мед. і крим. Ім. М.Бокаріуса. – 2008. – С. 131-133.

28-29 листопада 2008р.

3

І.Л. Беженар

І.Г. Савка

О.Я. Ванчуляк

 

26

Перспективи впровадження методів лазерної поляриметрії у практику судової медицині

Тези

Хист. – 2009. – Вип. 11. – С. 148.

1

І.Г. Савка

І.Л. Беженар В.В.Никифорак

27

Кореляційно-диференційна діагностика часу виникнення гематом різної локалізації

Тези

Хист. – Вип. 10. – 2008. - С. 195.

 

1

В.Т.Бачинський

О.Я.Ванчуляк

І.Л. Беженар

І.Г.Савка

О.В.Павлюкович

28

Перспективи впровадження методів лазерної поляриметрії у практику судової медицині

Тези

Хист. –2009. – Вип. 11. – С. 148.

1

І.Л. Беженар, І.Г.Савка, В.В.Никифорак

29

Кореляційні параметри поляризаційних зображень тканини міокарда для диференціації причини настання смерті при механічній асфіксії чи крововтраті

Тези.

Хист. – 2010. – Вип. 12. – С. 30-31.

2

О.Я. Ванчуляк, А.Й. Заволович,

Ю.А. Дєдул

30

Переломи довгих трубчастих кісток у судово-медичній практиці

Тези

Мат. XIII конгресу світової федерації укр. лік. товариств “100 років укр. лік. товариству” – Львів : СФУЛТ. – 2010. – С. 683-684.

30 вересня –

03 жовтня 2010р

2

І.Г. Савка, І.Л. Беженар, О.Я. Ванчуляк

31

Візуалізація ділянок переломів трубчастих кісток із використанням сучасних комп’ютерних технологій

Тези

Всеукраїнська конф. “Актуальні питання судово-медичної науки, освіти і практики” – Алушта. 18-19 жовтня 2012р. : «Асоціація судових медиків України» Суд.-мед. експертиза. – 2012. - №6/2012. - С. 76-77.

2

В.Т. Бачинський

І.Г. Савка,

О.Я. Ванчуляк,

І.Л. Беженар

 

32

Формування практичних навичок і вмінь – ключовий етап у процесі викладання судової медицини студентам стоматологічного факультету

Тези

Матер. Х ювілейної Всеукраїнської навч.-наукової. конф. З міжнародною участю “Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі” – Тернопіль. 18-19 квітня 2013р. : «Укрмедкнига» Частина 2 – 2013. – С. 25.

1

В.Т. Бачинський,

І.Л. Беженар,

І.Г.Савка

33

Сучасні аспекти викладання судової медицини студентам стоматологічного факультету

Тези

Мат. навч.-метод. конф. : Акт. пит. вищої мед. та фарм. освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології (Чернівці, 15 квітня 2013р). –  Чернівці : БДМУ, 2013. – С. 4-5.

2

В.Т. Бачинський І.Г. Савка

І.Л. Беженар

34

Structural-functional peculiarities of separate portions of the femoral bone

Тези

Info-Med Revistă ştiinţifico-practică. – 2014. – P.33

1

V.T. Bachynsky

B.V. Mykhailichenko

I.G. Savka

I.L Bezhenar

35

Some aspects of teaching forensic medicine among dental faculty students

Тези

Modern advances in forensic science and expertise –Ужгород – 29 квітня – 2 травня 2015, С. 33-34.

1

I.L. Bezhenar

36

Contemporary diagnostic possibilities of post-mortem interval estimations (problems and perspectives)

Тези

Збірник матеріалів Міжнародної конференції «Сучасні досягнення в галузі судової медицини та проблемні питання при проведенні судово-медичних експертиз у відділі комісійних експертиз та у відділі експертизи трупів». – Львів, 2016. – С.302-306.

4

V.T. Bachinskiy

O.Ya. Vanchuliak

I.L. Bezhenar

M.S. Garazdiuk

O.G. Palyvoda

 

37

Исследование оптически неоднородных структур миокарда методом спектрально-селективной лазерной автофлюоресцентной поляриметрии для посмертной диагностики острой коронарной недостаточности

Тези

Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы судебной медицины». – Минск, 5-6 октября 2016. – С.71-73

3

В.Т. Бачинский

О.Я. Ванчуляк

И.Л. Беженарь

38

Можливість визначення часу настання смерті за власною флуоресценцією плівок ліквору у короткохвильовому спектрі

Тези

Матеріали 98 підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету. – Чернівці, 2017. – С. 4-5.

2

Бачинський В.Т., Гараздюк М.С., Беженар І.Л., Кишкан Я.С.

39

Перспективи розвитку та удосконалення науково-дослідної роботи студентів та молодих учених у галузі судової медицини

Тези

Збірник матеріалів XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю «ТДМУ СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ». Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С.8-9

2

Бачинський В.Т., Ванчуляк О.Я.,

Гараздюк М.С.,

Беженар І.Л.,

Гараздюк О.І.

Навчально-методичні посібники, монографії

40

Основи лазерної поляриметрії (Патоморфологічні зміни біологічних тканин)

монографія

Основи лазерної поляриметрії : Патоморфологічні зміни біологічних тканин / О.Г. Ушенко, В.Т. Бачинський, О.Я. Ванчуляк, І.Л. Беженар . – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т , 2010. – 372с.

372

О.Г. Ушенко, В.Т. Бачинський, О.Я. Ванчуляк

41

Судова медицина

(рекомендовано МОН України як навчальний посібник ля студентів вищих навчальних закладів

№1/11-4358 від 27.03.2014 р.)

Навч.-метод. посібник

Видавництво «Рута» ЧНУ, 2014 р. – 252с.

252

Л.М. Гриндей,

О.М. Боднарук,

І.Л. Беженар

Деклараційні патенти та раціоналізаторські пропозиції

42

68827А

Пристрій для отримання даних рентгенограм у цифровому форматі

рац. пропозиція

//Рац. пропозиція. – Медакадемія. – 2004. – №84/04.

3

І.Г. Савка,

Ю.А. Дєдул,

І.Л. Беженар

43

Спосіб коваріаційної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

рац. пропозиція

//Рац. пропозиція. – Медакадемія. - 2004. - №88/04

1

О.Я. Ванчуляк,

О.Ф. Кулик,

І.Л. Беженар

44

Спосіб кореляційно-оптичної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

рац. пропозиція

//Рац. пропозиція. – Медакадемія. - 2004. - № 89/04

1

О.Я. Ванчуляк,

О.Ф. Кулик,

І.Л. Беженар

45

Спосіб визначення часу настання смерті

рац. пропозиція

Рац. пропозиція. – Медакадемія. - 2004. - № 90/04

1

О.Я. Ванчуляк,

О.Ф. Кулик,

І.Л. Беженар

46

Спосіб визначення трупних змін біотканин

Патент

Пат. 11085 опубл. 15.12.05, бюл. № 12.

 

О.Я. Ванчуляк,

О.Г. Ушенко,

В.Т. Бачинський,

О.Ф. Кулик,

М.Р. Тимчук

47

Спосіб контрастного дослідження площини перелому

Інф. лист

Інформаційний лист. Про введення в сфері охорони здоров’я №229-2012

1

І.Г. Савка,

І.Л. Беженар,

Ю.А. Дєдул

48

Спосіб контрастного дослідження морфологічних ознак ділянки перелому трубчастої кістки

рац. пропозиція

Рац. пропозиція

№ 63/12 від 10.04.2012 р.

 

І.Г. Савка,

С.Д. Савка,

Ю.А. Дєдул

49

Спосіб дослідження площини перелому

Патент

Деклараційний патент України на винахід 66600 від 10.01.2012.

Бюл. №1

 

І.Г. Савка,

Ю.А. Дєдул,

І.Л. Беженар,

 

50

Спосіб дослідження площини перелому

Галузеве нововедення

Галузеве нововведення Реєстр. № 443/37/12. Реєстр Галузевих нововведень Вип. 37, 2012, - С. 77

1

І.Г. Савка,

І.Л. Беженар,

Ю.А. Дєдул