МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Т.В.О. проректора З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

 

 ДОЦЕНТ______________І.В. ГЕРУШ

«______» _______________    2014р.

ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА

З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

СУДОВА МЕДИЦИНА та  МЕДИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

(структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання)

    Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни судова медицина та медичне законодавство для студентів вищих медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації (МОЗ України, К., 2009).

Схвалено на методичній нараді кафедри судової медицини та медичного правознавства “____”   _________  2014 року (Протокол №       ).

 

Завідувач кафедри, професор                                                        В.Т. Бачинський

 

Схвалено  предметною методичною комісією з медико-біологічних дисциплін морфологічного профілю.

“___”   __________  2014 року (Протокол №       ).

 

Голова предметної методичної

комісії, професор                                                                           Б.Г. Макар

 

Чернівці, 2014

 


 

     

Навчальна дисципліна

СУДОВА МЕДИЦИНАта  МЕДИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

(нормативна дисципліна, дисципліна за вибором студентів)

         

  1. 1.     Вступ

Судова  медицина та медичне законодавство як навчальна дисципліна

Судова медицина - галузь науки, яка вивчає питання медичного, біологічного та медико-криміналістичного характеру, що виникають у практичній діяльності органів правосуддя та судочинства. Медичне законодавство надає знання з правових засад медичної діяльності. Ці наукові галузі мають спільну правову основу, що обумовило їх поєднаня в одну дисципліну – судову медицину та медичне законодавство. 

Сучасна судова медицина вийшла далеко за межі прикладних знань. Окремі її розділи розроблені відповідно до кримінального та ци­вільного законодавства і викладаються тільки при вивченні судової медицини.

Необхідність оволодіння міцними знаннями з теорії та практики судової медицини обумовлена тим, що, згідно  чинного законодавства, правоохоронні органи мають право залучати до виконання експертних функцій лікаря любої спеціальності незалежно від того, на якому факультеті він одержав медичну освіту. У зв'язку з цим судово-медичні знання важливі для кожного лікаря, який  у разі необхідності має вірно їх застосувати у практичній діяльності.                                   

Програма із судової медицини та медичного законодавства  для студентів медичних факультетів ВМНЗ  скла­дена з урахуванням сучасного стану судово-медичної науки, суміжних медичних та юридичних дисциплін.

 

Судова медицина та медичне законодавство:

а) ґрунтується на знанях, які студенти отримують при вивченні загально-біологічних і клінічних дисциплін та  інтегрується з ними.

б) надає основи знань щодо виконання лікарем функцій судового експерта згідно процесуального законодавства.

в) надає вміння із встановлення факту біологічної смерті, опису трупа на місці його виявлення, опису тілесних ушкоджень та визначення їх виду, знаходження та опису речових доказів біологічного походження.    

г) надає знання з правових засад лікарської діяльності відповідно до чинного законодавства.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Кількість навчальних годин: 90 (4,5 кредитів ECTS), з них:

Лекції – 10 годин.

Практичні заняття – 50 годин.

Самостійна робота студентів – 30 годин.

Зміст дисципліни структуровано на 1 модуль, до складу якого входять 9 змістових модулів, в  яких 34 навчальні теми. 

 

  1. 2.     Структура дисципліниСудова  медицина та медичне законодавство”.

 

Модуль 1. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Судово-медичні засади експертизи насильницької смерті.

Медичне правознавство в системі медичних знань.

 Правові відносини в галузі охорони здоров'я

 

Змістові модулі:

1. Предмет і завдання судової медицини. Історія її розвитку, процесуальні та  організаційні основи судово-медичної  експертизи.  Правова регламентація лікарської і, зокрема,  судово-медичної діяльності.

2. Судово-медична танатологія.

3. Судово-медична експертиза потерпілих, звинувачуваних та інших осіб.

4. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від механічних чинників.

5. Судово-медична експертиза ушкоджень від дії інших фізичних факторів зовнішнього середовища.

6.Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії хімічних речовин.

7.Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії біологічних чинників.

8.Судово-медична експертиза речових доказів біологічного походженння та медико-криміналістичні методи досліджень.

9.Правові відносини у галузі охорони здоров'я.

Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

            Кредитно-модульна система організації навчального процесу спонукає студентів до систематичного навчання впродовж семестру.

            Видами навчальної  діяльності студентів згідно з навчальним планом є:  а) лекції; б) практичні заняття; в) самостійна робота студентів (СРС), в організації якої значну роль належить консультаціям викладачів. Тематичні плани лекцій, практичних занять, СРС забезпечують реалізацію у навчальному процесі всіх тем, які входять до складу змістових модулів.

            Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів судової медицини та медичного законодавства. У лекційному курсі /20годин/ необхідно викладати новітні нау­кові дані з основних розділів судової медицини та медичного законодавства.         

            На аудиторних практичних заняттях /60 годин/ максимальну кількість навчального часу необхідно виділяти для засвоєння знань з розділу, що вивчається.

            Під час самостійної роботи на практичних заняттях студенти під керівництвом викладача вивчають основні об'єкти експертизи і проводять:

     - дослідження трупа зі складанням “Акту судово-медичного дослідження” та “Лікарського свідоцтва про смерть”;

     - обстеження потерпілих, звинувачуваних та інших осіб зі складанням “Акту судово-медичного обстеження”.

     - вирішують контрольні тестові завдання, ситуаційні задачі, проводять лабораторне дослідження речових доказів та описують макро- і мікропрепарати.

             Навчальним планом передбачено також 55 годин для самостійної позааудиторної роботи студентів. Зміст такого виду самостійної ро­боти визначається кафедрою /курсом/ та затверджується на кафедральній навчально-методичній нараді. До педагогічного навантаження викладача ці години не враховуються.

            Відповідно до своїх можливостей у своїй робочій програмі кафедра /курс/ визначає теми лекцій, практичних аудиторних занять та перелік тем,  винесених для самостійного позааудиторного опрацювання.   

            Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями.

            Рекомендується застосовувати стандартизовані  засоби діагностики рівня підготовки студентів: тести, розв'язування ситуаційних задач, трактування та оцінка  результатів лабораторного дослідження, тощо.

            Підсумковий модульний контроль проводять по завершенню вивчення модулю.

            Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ECTS та традиційною шкалою в Україні.   

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ох бальною традиційною шкалою, які потім конвертують у бали залежно від кількості тем у модулі. Була застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:

 

Розподіл балів, які присвоюються студентам

Номер модуля, кількість годин/кредитів ECTS

Кількість змістових

модулів, їх номери

Кількість практичних занять

Конвертація у бали традиційних оцінок

Мінімальна кількість балів*

Традиційні оцінки

Бал и за виконання  індивідуального завдання,  як виду  СРС

"5"

"4"

"3"

"2"

Модуль 1 135/4,5

9

(№№ 1-9)

16

7

6

4

0

8

72

 

Примітка: 1 кредит ECTS – 30 годин. Аудиторне навантаження - 56  %, СПРС - 44   %..

 

     Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, дорівнює 120 балам. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці "5", на кількість аудиторних тем (16х7=112) у модулі із врахуванням кількості балів (8), що присвоюються студенту за виконання індивідуальних завдань, як виду СРС (опрацювання позааудиторних тем, участь в гуртку, конференціях тощо).

 

     Мінімальна кількість балів (64), яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці "3", на кількість аудиторних тем у модулі (15х4=64).

 

     *Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного контролю (ПМК) (72) складає мінімальна кількість балів (64),яку може набрати студент при вивченні модуля із врахуванням кількості балів (8), що присвоюються студенту за виконання індивідуальних завдань, як виду СРС.

 

      Мінімальна кількість балів за складання модульного контролю складає 50.

  1. 3.     Кінцеві цілі вивчення навчальної дисципліни згідно з освітньо-професійною програмою (ОПП):

Кінцеві цілі дисципліни Судова  медицина та медичне законодавствополягають в наступному:

 

1. Описувати тілесні ушкодження за загальноприйнятою схемою їх опису.

2. Демонструвати вміння проводити огляд трупа на місці події.

3. Встановлювати факт настання біологічної смерті.

4. Описувати та вилучати речові докази біологічного походження під час огляду місця події.

5. Демонструвати вміння проводити судово-медичне дослідження трупа та встановлювати причину насильницької та ненасильницької смерті.

6. Проводити судово-медичне обстеження потерпілих, звинувачуваних та інших осіб.

7. Знати зміст нормативно-правових актів, які стосуються медичної діяльності та діють у сфері охорони здоров'я громадян та демонструвати вміння проводити їх аналіз. 

 

Опис модуля дисципліни:

4.Модуль 1 - Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Судово-медичні засади експертизи насильницької смерті.

Медичне законодавство в системі медичних знань.

Правові відносини в галузі охорони здоров'я

 

4.1. Тематичний план лекцій

Тема

Кількість годин

1

Предмет і завдання судової медицини. Організаційно-процесуальні засади судово-медичної експертизи в Україні.

2

2

 

Огляд трупа на місці його виявлення. Ранні та пізні трупні явища. Діагностика давності настання смерті. Завдання лікаря-спеціаліста в галузі  судової медицини під час огляду трупа  на місці його виявлення.

2

3

Загальні питання судово-медичної травматології. Фактори зовнішнього середовища, від дії яких виникають травми. Наслідки травм. Опис ушкоджень. Ушкодження тупими предметами. Класифікація тупих предметів. Синці, садна, забиті рани. Переломи кісток. Загальні питання черепно-мозкової травми.

2

4

Судово-медична експертиза травматизму і транспортної травми.

2

5

Судово-медична токсикологія: загальні відомості про отрути та отруєння, класифікація отрут, діагностика отруєнь їдкими, кров’яними, деструктивними, нервово-функціональними отрутами. Судово-медична діагностика алкогольної інтоксикації. Експертиза смерті від наркотиків.

2

6

Загальна характеристика джерел права та законодавство України, яке регулює охорону здоров´я. Основні правові терміни та поняття: джерела права, правові норми, правові відносини, правопорушення.

2

7.

Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров'я. Історія становлення юридичної регламентації медичної діяльності в Україні. Конституційне регулювання права людини на охорону здоров'я в Україні. Загальна характеристика законодавства у сфері охорони здоров'я. Кодифікація законодавства про охорону здоров'я. Управління у сфері охорони здоров’я. Державний контроль і нагляд у сфері охорони здоров’я.

2

8

Правові відносини в галузі охорони здоров´я. Загальна характеристика складу правових відносин. Лікар - суб´єкт правових відносин в галузі охорони здоров´я. Медична діяльність, надання медичної допомоги, медичні послуги. Правовий захист медичних працівників.

2

9

Правове регулювання трудової діяльності медичних працівників.

2

10.

Юридична відповідальність медичних працівників за правопорушення, які виникають при наданні медичної допомоги.

2

Разом

      20

 

4.2. Тематичний план практичних занять

Тема

Кількість

годин

1

Тема 3 Судово-медична танатологія. Огляд трупа на місці події. Судово-медичний розтин трупа та його демонстрація.

4

2

Тема 4. Судово-медична експертиза трупа у випадку наглої  смерті. Самостійний розтин. Складання акту судово-медичного дослідження трупа.

2

3

Тема 5. Судово-медична експертиза трупів новонароджених.

2

4

Тема 6. Судово-медична експертиза встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, стану здоров’я та віку.

2

5

Тема 7. Судово-медична експертиза спірних статевих станів та статевих злочинів.

2

6

Тема 8. Загальні питання судово-медичної травматології, ушкодження тупими предметами.

2

7

Тема 9. Ушкодження гострими предметами.

2

8

Тема 10. Судово-медична експертиза травматизму і транспортної травми.

4

9

Тема 11. Судово-медична експертиза вогнепальних ушкоджень.

4

10

Тема 12. Судово-медична експертиза механічної асфіксії.

4

11

Тема 13. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії крайніх температур.

2

12

Тема 14. Судово-медична експертиза ушкоджень від дії атмосферної та технічної  електрики.

2

13

Тема 17. Загальні відомості про отрути, механізм їх дії та основи судово-медичної діагностики отруєнь.

2

14

Тема 18. Судово-медична діагностика отруєнь різними групами отрут.

2

15

Тема 20. Судово-медична експертизи речових доказів біологічного походження.

2

16

Тема 21. Судово-медико-криміналістичні   дослідження об’єктів судово-медичної експертизи.

2

17

Тема 25. Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров'я. Законодавче забезпечення охорони здоров'я в Україні.

2

18

Тема 26.  Медична допомога за законодавством України.

2

19

Тема 28. Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин. Правове регулювання трудової діяльності медичних працівників.

4

20

Тема 32. Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія.

4

21

Тема 33. Правопорушення в охороні здоров'я і юридична відповідальність. Посадові злочини у сфері охорони здоров'я.

2

22

Тема 34. Судово-медична експертиза у справах з професійних та посадових правопорушень медичних працівників.

2

 

Підсумковий модульний контроль

4

 

Разом

60

 

4.3. Види самостійної роботи студента

Тема

Кількість

годин

Вид контролю

1. Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок 22 Поточний контроль на практичних заняттях

2

Самостійне опрацювання тем, які не увійшли до плану аудиторних занять

   

 

Предмет і завдання судової медицини. Історія її розвитку. Внесок видатних вчених у розвиток судової медицини (П.А.Мінакова,С.О.Громова Н.С.Бокаріуса, М.В.Попова).

2

 

 

Підсумковий

модульний

контроль

Судово-медична експертиза трупа у випадку наглої  смерті. Принципи побудови судово-медичного-діагнозу та заповнення лікарського свідоцтва про смерть.

2

Суд.-мед. експертиза віку. Судово-медична експертиза втрати професійної, спеціальної працездатності.

1

Судово-медична експертиза спірних статевих станів.

2

Судово-медична експертиза у випадках падіння з висоти.

2

Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії крайніх температур.

1

Судово-медична експертиза ушкоджень від дії атмосферної та технічної  електрики.

1

Судово-медична експертиза ушкоджень від дії променевої енергії.

1

Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії різко зміненого барометричного тиску.

1

 

Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії біологічних чинників.

2

Судово-медичне дослідження потожирових, менструальних виділень, слини, молозива, меконію.

1

Основні методи медико-криміналістичних досліджень.

1

 

Теорія права та держави

2

 

Медичне право як галузь права та законодавства.

1

 

Медичне право в системі соціального регулювання медичної діяльності.

1

 

Одержання медичної допомоги в контексті реалізації права на життя людини.

1

 

Правові основи медичного страхування громадян.

1

 

Правове регулювання медичних експертиз.

1

 

Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія.

1

 

Правопорушення в охороні здоров'я і юридична відповідальність. Посадові злочини у сфері охорони здоров'я.

1

 

Судово-медична експертиза у справах з професійних та посадових правопорушень медичних працівників.

1

3

Підготовка до підсумкового модульного контролю

6

 

Всього

33

 

Разом

55

4.4. Перелік індивідуальних завдань.

 4.5. Оцінювання навчальної діяльності студента.

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності

     Оцінювання поточної навчальної діяльності студентів проводять комплексно з використанням стандартизованих засобів контролю знань, що дозволяє оцінити як теоретичні знання, так і практичні навички: оцінюють вихідні знання студентів із теми, розглядають теоретичний матеріал із використанням наочного судово-медичного матеріалу – препаратів, експертиз тощо, а наприкінці заняття з’ясовують ступінь засвоєння студентами навчального матеріалу шляхом вирішення ситуаційних задач. 

     Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою. При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ох бальною традиційною шкалою, які потім конвертують у бали залежно від кількості тем у модулі. За  поточну навчальну діяльність студент максимально може отримати 120 балів, мінімально – 76 балів.

    

Оцінювання самостійної роботи

     Оцінювання самостійної роботи студентів під час аудиторної роботи здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.

    Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну позааудиторну роботу і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється під час підсумкового модульного контролю.

 

Підсумковий модульний контроль

     Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому занятті з модуля, який є контрольним.

     До підсумкового модульного контролю допускають студентів, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

    На підсумковий модульний контроль виносять найбільш важливі питання навчального матеріалу, в тому числі обов’язково із тих тем, які студенти  вивчали самостійно під час позааудиторної роботи.

    

     Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80.

     Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

 

Оцінювання рівня підготовки студента з дисципліни

     Оцінку з дисципліни “Судова медицина та медичне законодавство” виставляють лише студентам, яким зараховані усі змістові модулі і теми з дисципліни та якими набрана мінімальна кількість балів на підсумковому модульному контролі.

      За рішенням Вченої ради університету до кількості балів, яку студент набрав з дисципліни, можуть додаватися заохочувальні бали за публікації наукових робіт, отримання призових місць на олімпіадах за профілем дисципліни та інше.

       Студенти, які навчаються за однією спеціальністю, з урахуванням кількості балів, набраних з дисципліни, оцінюються за шкалою ЕСТS таким чином:

 

 

 

 

За шкалою ECTS

За національною

шкалою

За шкалою БДМУ (у балах)

А (відмінно)

відмінно

180-200

В (дуже добре)

добре

165-179

С (добре)

150-164

D (задовільно)

задовільно

135-149

E (слабко)

120-134

 

FX

незадовільно

з можливістю повторного

складання

 

70-119

 

F

незадовільно

з обов’язковим повторним

курсом

 

1-69

 

Присвоєння оцінок „А”, „В”, „С”, „D”, „Е” здійснюється для студентів даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю, і успішно завершили вивчення дисципліни.

Оцінки з дисципліни FХ, F („2”) виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка FХ виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий модульний контроль. Ця категорія студентів має право на перескладання підсумкового модульного контролю за затвердженим графіком під час зимових канікул, або літніх канікул (до 07 липня поточного року) упродовж двох тижнів після завершення навчального року.

Відповідно до діючої нормативної бази повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох разів.

Оцінка F виставляється студентам, які відвідали усі аудиторні заняття з модуля, але не набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів має право на повторне вивчення модуля.

За дозволом проректора з навчальної роботи студент може підвищити оцінку з дисципліни шляхом перескладання підсумкового модульного контролю (не більше трьох разів за весь період навчання).

Оцінка ЕСТS конвертується у традиційну чотирибальну шкалу таким чином:

 

Оцінка ЕСТS

Оцінка за 4-ри бальною шкалою

А

5

В, С

4

D, Е

3

FХ,F

2

4.6. Перелік теоретичних питань до підсумкового модульного контролю

Модуль.  Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Судово-медичні засади експертизи насильницької смерті.

Медичне законодавство в системі медичних знань.

Правові відносини в галузі охорони здоров'я.

Змістовий модуль 1. Предмет і завдання судової медицини. Історія її розвитку, процесуальні та  організаційні основи судово-медичної  експертизи

1.Судова медицина як наука. Судово-медична експертиза. Експерт, судово-медичний експерт, лікар-експерт.

2.Етапи розвитку судової медицини. Особливості сучасного V етапу.

3.Роль судово-медичної експертизи в роботі органів правосуддя та охорони здоров’я.

4.Внесок видатних вчених: професорів Мінакова П.А., Громова С.О., Бокаріуса М.С., Райського М.І., Оболонського М.О., Попова М.В., Сапожникова Ю.С., Концевич І.О., Рубіжанського А.Ф., Фаддєєва А.М.  в розвиток судової медицини.

5.Організація судово-медичної служби в Україні відповідно до чинного законодавства. Нормативно-правові акти, що регламентують проведення судово-медичної експертизи. 6.Організація судово-медичної служби в Україні. Структура бюро судово-медичної експертизи. Функції його підрозді­лів.

7.Права, обов’язки та відповідальність судово-медичного експерта та лікаря-експерта при виконанні ним експертних функцій. Гарантії незалежності експерта.

8.0б’єкти та види судово-медичних експертиз. Організація проведення судово-медичних експертиз та досліджень: їх призначення, документа­ція та її складові.

 

Змістовий модуль 2. Судово-медична танатологія

1.Трупи, які підлягають судово-медичному розтину. Судово-медич­ний та патологоанатомічний розтин, їх особливості.

2.Поняття "смерть". Судово-медична класифікація смерті. Визначення категорії, виду та роду смерті. Роль судово-медичного експерта у встановленні роду насильницької смерті. 3.Поняття про танатологію. Загальна, спеціальна та молекулярна танато­логія.

4.Патофізіологія процесу вмирання. Термінальний стан. Швидка та агональна смерть.

5.Клінічна та біологічна смерть, їх діагностика. Уявна смерть.

6.Використання органів і тканин для трансплантації. Правові та медичні аспекти. "Мозкова смерть".

7.Трупні плями та їх судово-медичне значення.

8.Трупне заклякання, теорії його виникнення. Судово-медичне зна­чення.

9.Трупне охолодження та трупне висихання. Судово-медичне значення.

10.Аутоліз та його прояви у внутрішніх органах.

11.Трупне гниття: механізм розвитку, прояви.

12. Ентомофауна трупа та її судово-медичне значення.

 13.Пізні трупні явища. Природна та штучна консервація трупа. Судово-медичне значення.

 14.Загальні правила, порядок та етапи судово-медичного розтину трупа. Документація. Лікарське свідоцтво про смерть.

 15.Особливості дослідження трупа невідомої особи.

 16.Судово-медичні критерії визначення давності настання смерті: за трупними ознаками,  суправітальними реакціями та результатами лабораторних досліджень.

 17.Роль лікаря-спеціаліста в галузі судово-медичної експертизи під час огляду трупа на місці його виявлення. Фази огляду місця події.

  18. Нагла (раптова) смерть. Визначення, медико-соціальне значення. Фактори ризику.

  19.Раптова смерть від серцево-судинних захворювань. Гостра та хро­нічна ішемічна хвороба серця.

 20.Раптова смерть у дитячому віці. Синдром раптової дитячої смерті.

 21.Раптова смерть від захворювань органів дихальної системи.

 22.Раптова смерть від захворювань органів ЦНС та інфекційних захворювань.

 23.Особливості судово-медичного дослідження трупа новонародженого. Встановлення новонародженості.

  24.Судово-медичне вирішення питань, що виникають при дослідженні трупа новонародженого.

  25.Причини смерті новонародженого. Травматична смерть новонародженого. Дітовбивство.

 

Змістовий модуль 3. Судово-медична експертиза потерпілих,

Звинувачуваних та інших  осіб

1.Експертиза живих осіб: приводи призначення, особливості проведення та докумен­тація. 2.Юридична класифікація та експертні критерії ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

3.Тяжкі тілесні ушкодження, їх ознаки, особливості проведення експертизи.

4.Тяжкі тілесні ушкодження за ознакою небезпеки для життя.

5.Судово-медична експертиза статевих злочинів.

6.Судово-медична експертиза спірних статевих станів.

7.Судово-медична експертиза стану здоров’я: агравація, симуляція, дисимуляція, штучні та удавані хвороби, самокалічення членів.

Змістовий модуль 4. Судово-медична експертиза ушкоджень

та смерті від механічних чинників

1.Поняття "травма”. Фактори зовнішнього середовища, які діють на ор­ганізм. Класифікація ушкоджень. Анатомічні та функціональні ушкодження. Травматизм та його види. Особливості опису ушкоджень шкіри.

2.Ушкодження тупими предметами, їх класифікація, механізм дії.

3.Садно, його судово-медичне значення.

4.Синець, його судово-медичне значення.

5.Забита рана, її судово-медичне значення.

6.Переломи плоских та трубчастих кісток, які виникли від дії тупих твердих предметів.

7.Черепно-мозкова травма: її види - імпресійна, прискорення, дифузне аксональне ушкодження.

8.Особливості ушкоджень при падінні з висоти власного росту /на площині/ та при падінні тіла з висоти.

9.Особливості ушкоджень при рейковій травмі.

10.Автотравма, класифікація. Особливості ушкоджень при зіткненні автомобіля з пішоходом.

 11.Різана, колота рана, їх особливості, пов'язані з  родом насильницької смерті. Визначення ходу ранового каналу.

 12.Колото-різана рана.

 13.Рубана рана.

 14.Основні причини смерті від дії тупих твердих та гострих предметів, їх обгрунтування.

 15.Судово-медичне встановлення зажиттєвості тілесних ушкоджень гісто­логічними, гістохімічними та біохімічними методами.

 16.Класифікація ручної стрілецької зброї. Устрій бойового патрону та механізм пострілу. Додаткові фактори пострілу. Кінетична енергія кулі.

 17.Механізм дії кулі на тіло людини залежно від кінетичної енергії. Гідродинамічна дія.

 18.Ознаки пострілу впритул. Ознаки самогубства з застосуванням вогнепальної зброї.

 19.Ознаки пострілу з близької та неблизької відстані.

 20.Ушкодження дробом. Устрій мисливського патрона. Визначення дис­танції пострілу.

 21.Особливості кульових ушкоджень плоских та трубчастих кісток. Визначення напряму ранового каналу та послідовності пострілів.

 22.Значення лабораторних методів досліджень при експертизі вогнепальних ушкоджень.

 23.Асфіксія, визначення поняття, класифікація видів, зажиттєвий перебіг. Стадії повернення до життя з асфіктичного стану.

24.Загальноасфіктичні ознаки, їх судово-медичне значення.

25.Повішення та його діагностичні ознаки.

26. Задушення петлею.

27.Задушення руками.

28.Закриття отворів рота і носа.    

29.Смерть від механічної асфіксії в результаті попадання сторонніх предметів і блювотних мас у дихальні шляхи.

30.Здавлення грудей і живота.

31.Судово-медична діагностика смерті від утоплення.

 

Змістовий модуль 5. Судово-медична експертиза ушкоджень від дії інших фізичних факторів зовнішнього середовища

1.Місцева дія на організм високої температури. Опіки шкіри від дії різних термічних факторів. Особливості дослідження обгорілих тру­пів. Ознаки зажиттєвості потрапляння тіла у вогонь.

2.Загальна дія на організм високої температури. Перегрівання. Соняч­ний удар.

3.Місцева дія холоду. Обмороження.

4. Загальна дія холоду. Смерть від переохолодження. Особливості дослідження замерзлих трупів.

5.Смерть від дії технічного струму. Механізм дії на організм людини. Петлі току. Судово-медична діагностика електроміток.

6.Ушкод­ження атмосферною електрикою.

7.Судово-медична експертиза дії іонізуючого випромінювання.

8. Місцева дія іонізуючого випромінювання.

9.Загальна дія іонізуючого випромінювання. Обгрунтування причини смерті.

10. Лазерна травма. Механізм дії лазерного випромінювання.

11.Судово-медична експертиза дії різко зміненого тиску. Баротравма.

   

Змістовий модуль 6.Судово-медична експертиза ушкоджень

та смерті від дії хімічних речовин

1.Поняття “отрута”. Умови дії отрут. Класифікація отрут  і отруєнь. Судово-медичні джерела діагностики отруєнь. Правила вилучення внутрішніх органів для судово-токсикологічного дослідження.

 2.Отруєння корозивними отрутами.

3.Деструктивні отрути. Отруєння органічними та неорганічними сполу­ками ртуті.

4.Отруєння окисом вуглецю.

5.Отруєння речовинами, що утворюють метгемоглобін.

6.Отруєння миш'яком.

7.Отруєння талієм.

8.Функціональні отрути. Класифікація. Особливості діагностики причини смерті.

9.Отруєння органічними сполуками фосфору.

10. Отруєння ціанистими сполуками.

11. Отруєння снодійними засобами.

9.Отруєння етиловим спиртом.

10.Отруєння сурогатами алкоголю.

11.Отруєння наркотиками /морфін, героїн, опій, кокаїн тощо/.

12. Наркотичні гриби.

13.Отруєння стрихніном, атропіном.

14.Отруєння грибами.

 

Змістовий модуль 7. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті

від дії біологічних чинників

1. Судово-медична оцінка розладу здоров'я у разі харчового отруєння та харчової токсикоінфекції. Справжні та несправжні харчові отруєння. Харчові токсикоінфекції та бактеріальні інтоксикації. Харчові мікотоксикози.

2. Розлад здоров'я від дії бактерій, вірусів, грибків, пріонів. Судово-медична оцінка.     3.Особливості судово-медичної експертизи у разі дії біологічних чинників. Джерела діагностики.

 

Змістовий модуль 8. Судово-медична експертиза речових доказів біологічного походженння та медико-криміналістичні методи досліджень

 1.Поняття про речові докази, класифікація. Правила вилучення та нап­равлення речових доказів на експертизу. Організація проведення експертизи речових доказів біологічного походження.

 2.Особливості слідів крові на місці події. Основні питання, які виріщують при дослідженні слідів крові.

 3.Встановлення наявності крові, орієнтовані та доказові методи.

 4..Визначення індивідуальної належності крові в плямі. Сутність методів "покровного скла", реакції абсорбції-елюції.

5. Геномна дактилоскопія.

6.Визначення видової, статевої належності крові та давності утво­рення слідів крові.

7.Дослідження волосся. Питання, які вирішують при експертизі цього об'єкта.

8.Методи дослідження плям сперми.

9.Організація проведення медико-криміналістичних досліджень: методи, мета та об'єкти.

10.Фотографічні методи досліджень - наукова, кольорова, стереоскопічна, досліджувальна та мікрофотографія.

11.Оптичні методи дослідження: стереомікроскопія, фазово-контрастна, растрова електронна мікроскопія.

12.Рентгенологічні дослідження в судовій медицині.

13.Дослідження об'єктів в ультрафіолетових, інфрачервоних променях. Люмінесцентні дослідження.

14. Методи визначення металізації в  ушкодженнях шкіри: ко­льорові хімічні реакції; метод кольорових відбитків, електрографічне дослідження.

15.Сучасні методи визначення мінерального складу об'єктів судово-медичної експертизи - емісійний спектральний аналіз, атомно-абсорбційна спектрофотометрія, нейтронно-активаційний аналіз.

16.Ідентифікаційні дослідження знарядь травми: порівняльне, трасологічне, профілографічне.

17.Судово-медичні експертні можливості ідентифікації за кістковими залишками та черепом (метод фотосуміщення, метод АГІ, кореляційний аналіз,  комп'ютерні технології). 

 

Змістовий модуль 9. Правові основи медичного законодавства. Організація, управління та правове регулювання у сфері охорони здоров'я. Визначення несприятливих наслідків у медичній практиці. Правопорушення та юридична відповідальність у сфері охорони здоров'я.

1. Медичне право в системі галузей українського права.

2. Предмет і метод медичного права.

3. Функції і принципи медичного права.

4. Медичне право як наука і навчальна дисципліна.

5. Джерела медичного права.

6. Склад законодавства про охорону здоров'я громадян.

7. Кодифікація законодавства про охорону здоров'я.

8. Принципи побудови системи законодавства про охорону здоров'я громадян.

9. Склад учасників правовідносин охорони здоров'я.

10. Громадяни як суб'єкти правовідносин охорони здоров'я.

11. Юридичні особи як суб'єкти правовідносин охорони здоров'я.

12. Публічно-правові утворення як суб'єкти правовідносин охорони здоров'я.

13. Об'єкти правовідносин охорони здоров'я та їх характеристика.

14. Медична таємниця як соціально-правове явище.

15. Поняття і суть медичної послуги.

16. Поняття медичної допомоги та її види за законодавством України.

17. Страхування професійної відповідальності медичних працівників і медичних організацій.

18. Підстави і умови виникнення відповідальності медичних організацій і медичних працівників.

19. Основні види правопорушень в охороні здоров'я і санкції за їх здійсненням.

20. Поняття і види юридичної відповідальності.

21. Цивільно-правова відповідальність медичних організацій і медичних працівників.

22. Дисциплінарна і матеріальна відповідальність медичних працівників.

23. Кримінальна відповідальність медичних працівників.

24. Посадові злочини у сфері охорони здоров'я.

25. Судово-медичні експертні установи. Права та обов'язки судово-медичного експерта.

26. Призначення, організація і проведення комісійної судово-медичної експертизи у разі професійних і посадових правопорушень медичного персоналу.

 

4.7. Перелік практичних завдань та робіт до пісумкового модульного контролю.

-        вирішення тестових завдань;

-        розв’язування клінічних ситуаційних задач;

-        опис вологих мікропрепаратів, муляжів та макетів;

-        складання судово-медичного діагнозу та експертних підсумків  при різних випадках насильницької і ненасильницької смерті;

-        заповнення “Лікарського свідоцтва про смерть” у різних випадках насильницької і ненасильницької смерті;

-        трактування та оцінка  результатів лабораторного дослідження.

4.8.  Рекомендована література.

Основна література.

 

   1.Концевич І.О., Михайличенко Б.В. Судова медицина. - К.:МП Леся, 1997. – 656 с.

   2.Завальнюк А.Х. Судова медицина: курс лекцій. - Тернопіль:Укрмедкнига, 2000.- 648 с.

   3.Судова медицина: навчально-методичний посібник / За ред. Б.Михайличенка. -  К.:МП    

   Леся, 2001. – 416 с.

   4. Судебная медицина: учебник / под  ред. В.Н. Крюкова. - М.: Медицина, 1990. – 448 с.

   4.Бабанин А.А., Нікітіна К.Г., Соколова І.Ф. Правознавство // Сімферополь, 2005.- 704 С.

   5.Комаров О.І. Основи права України // Вища школа, 2004.- 204 С.

 

            Додаткова література.

      

   1.Руководство к практическим занятиям по судебной медицине/ Под ред. Концевич И.А.    

    // К.: Выща школа, 1988.-328 с.

   2.Кримінальний кодекс України (станом на 5 квітня 2001 р).

   3.Кримінально-процесуальний кодекс України (станом на 21 червня 2001 р).

   4.Закон "Про судову експертизу”, 1994.

   5. "Основи законодавства України про охорону здоров’я”, 1992.

   6.Наказ № 6 МОЗ "Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України”,

    1995.

    7.Бабанин А.А., Соколова И.Ф. Судебно-медицинская экспертиза половых состояний //

    Симферополь, 2001.- 206 С.

    8.Бойко С.О. Судово-медична ексвмпертиза визначення ступеня тяжкості тілесних    ушкоджень // Ужгород, 2003.-225 С.

    9.Герасименко О. Тлумачний та російсько-український словники з судової медицини. -    

    Донецьк, 1999.- 292 с.

    10.Завальнюк А.Х. Тлумачний словник судово-медичних термінів. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - 351 с.

    11. Кулик О.Ф., Бачинський В.Т., Савка І.Г., Ванчуляк О.Я. Особливості судово-медичного дослідження трупа при окремих видах смерті // Чернівці, 2005. – 211 С.

    12.Федорчук-Незнакомцева Є.П., Павлович В.Г. Посібник з судово-медичної танатології. - Київ, 1998.- 46 с.

    13.Яланський О.В., Воробйов Ю.В., Яланська Л.О., Воробйов М.Ю. Судово-медичне дослідження трупа. - Полтава, 2000.- 240 с.